Zorgstandaarden


De ontwikkeling van zorgstandaarden en generieke modules valt onder de verantwoordelijkheid van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Dit is een samenwerkingsverband dat eind 2013 is opgericht. In dit netwerk werken patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen in hun streven naar goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Dit gebeurt primair door het ontwikkelen, financieren en begeleiden van kwaliteitsstandaarden voor de brede ggz. Onder kwaliteitsstandaarden verstaat het Netwerk zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen die betrekking hebben op het gehele zorgproces en die vastleggen wat goede zorg is. Ze zijn patiëntgericht en houden rekening met het feit dat de zorg tegen aanvaardbare kosten kan worden geleverd.
 

Zorgstandaarden

Volgens het netwerk dienen de multidisciplinaire richtlijnen (evidence-based) vertaald te worden naar modulair opgebouwde zorgstandaarden (evidence- en practise-based). Deze zorgstandaarden vormen op hun beurt de basis voor zorgpaden en zorgprogramma’s. Om de toegevoegde waarde van zorgstandaarden (en zorgpaden) inzichtelijk te maken worden per zorgstandaard de relevante uitkomstmaten gedefinieerd.

Zorgstandaarden zijn stoornis-specifiek en worden ontwikkeld voor de meest voorkomende aandoeningen en stoornissen in de ggz. Deze standaarden zijn modulair opgebouwd (indicatiestelling, de inhoud en de organisatie van de zorg). Ze sluiten aan op de zorgvraag van de patiënt en de fase van zijn ziekteproces. De stoornisspecifieke informatie omvat in principe het hele zorgcontinuüm. De zorgvraag verschilt per fase. Per fase wordt de individuele behandeling en zorg beschreven behorend bij de betreffende aandoening of stoornis.

De zorgstandaarden waarin de FVB participeert, zijn:

 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Eetstoornissen
 • Schizofrenie
 • Depressie en dysthemie
 • Angststoornissen
 • Trauma en stressgerelateerde stoornissen
 • Autisme
 • Verslaving: alcohol en drugs
 • ADHD
 • SOLK
 • Conversiestoornis
 • Dissociatieve stoornissen